Algemene voorwaarden Riendo B.V.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, consultancy en offertes tussen Riendo B.V. en opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Alle door Riendo B.V. verleende diensten in opdracht van derden (hierna te noemen: opdrachtgevers) zijn voor eigen risico en rekening.

2. Grondslag offertes

Alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk, vinden plaats onder toepasselijkheidsverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Riendo B.V., en wel op de offerte, de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

De offertes van Riendo B.V. zijn met name gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan Riendo B.V. is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle relevante informatie voor uitvoering en opzet van het onderzoek heeft verstrekt. Op haar beurt zal Riendo B.V. de door haar te verrichten ontwikkel- en consultancysdiensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Riendo B.V. heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van toepasselijkverklaring van eventuele eigen voorwaarden.

3. Tariefstelling

De door Riendo B.V. berekende tarieven zijn gebaseerd op de werkelijk bestede uren van de adviseur tegen het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief of totaal prijs. Bij elke opdracht streeft Riendo B.V. ernaar om vooraf een duidelijke kostenindicatie aan de opdrachtgever af te geven. Tenzij anders overeengekomen zijn secretariaatskosten, kantoorkosten en reiskosten in het berekende tarief inbegrepen.

4a. Betalingsvoorwaarden bij advies

Aan het einde van elke kalendermaand wordt door Riendo B.V. aan de opdrachtgever gefactureerd op basis van de door de adviseur bestede uren in de voorafgaande periode. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij in de offerte anders overeengekomen is.

Dertig dagen na de factuurdatum kan door Riendo B.V. de wettelijke rente in rekening gebracht worden, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Riendo B.V. de verdere uitvoering van de opdracht opschorten of opzeggen.

Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en Riendo B.V. deswege haar vordering ter incasso uit handen dient te geven, komen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten belopen 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van €115,-.

4b. Betalingsvoorwaarden bij ontwikkeling ICT oplossing

De opdrachtgever wordt gefactureerd op basis van de door de opdrachtgever en Riendo B.V. overeengekomen betalingsovereenkomst. Betaling dient te geschieden volgens deze overeenkomst. Indien de overeenkomst niet wordt betaald, kan Riendo B.V. de verdere uitvoering van de opdracht opschorten of opzeggen.

5. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig, zonder opzegtermijn, eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer plaats kan hebben om welke reden dan ook. Riendo B.V. hanteert als basisfilosofie dat een opdracht alleen kwalitatief goed uitgevoerd kan worden, indien er sprake is van een positief en constructief overleg tussen de opdrachtgever en Riendo B.V., dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

6. Aansprakelijkheid

Riendo B.V. is niet aansprakelijk voor gegeven adviezen. Het staat de opdrachtgever vrij de adviezen van Riendo B.V.  wel of niet op te volgen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de gegeven adviezen tenzij er nadrukkelijk opdracht is gegeven door de opdrachtgever aan Riendo B.V. om de uitvoering te verzorgen.

Indien de opdrachtgever Riendo B.V. aansprakelijk stelt, zal een eventuele schadevergoeding gefixeerd worden ter hoogte van het bedrag van de declaratie door Riendo B.V. voor haar werkzaamheden aan opdrachtgever verzonden. In geen geval zal, indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een langere periode, het te vorderen schadebedrag hoger zijn dan de som van de declaraties over de laatste 2 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen zes maanden na het realiseren van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

7. Geschillen

Indien naar aanleiding van deze overeenkomst of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, geschillen tussen partijen c.q. hun rechtverkrijgenden/rechtvertegenwoordiger(s) mochten ontstaan dan zullen partijen gezamenlijk een mediator opdracht geven om hen bij de oplossing van het geschil terzijde te staan. Indien deze mediation niet tot een voor beide bevredigende oplossing leidt, kan één der partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank in Alkmaar.

Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen bij aangetekend schrijven aan de wederpartij verklaart dat dit het geval is.

Indien partijen omtrent de benoeming van de mediator niet binnen drie weken nadat een geschil is ontstaan tot overeenstemming kunnen komen, zal de voorzitter van het Nederlands Mediation Instituut worden gevraagd een bindende aanbeveling te doen.

De kosten van deze bemiddeling komen gelijkelijk voor rekening van partijen.

De bevoegdheid van de President der rechtbank in kort geding wordt door deze bepalingen niet uitgesloten, evenmin als het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

De van deze leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen; die voorwaarden werken slechts met betrekking tot die overeenkomst waarvoor zij is aanvaard. De overige voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.